Om förståndet - Avhandling om den mänskliga naturen 1

treatise of human nature
Bok av David Hume
Med den tredje delen av Avhandling om den mänskliga naturen avslutar Hume sitt projekt att utveckla en samlad teori om alla viktiga aspekter av mänskligt tänkande och handlande. I början av Om Moralen ger Hume den klassiska formuleringen av en princip som haft och har mycket stort inflytande: man kan aldrig sluta sig till hur någonting bör vara från hur någonting är. Hur gärna vi än vill hitta något i sakernas egen na tur som garanterar riktigheten i våra moraliska uppfattningar så finns det ett logiskt gap mellan fakta och värderingar, som enligt Hume bar a våra känsla kan överbrygga.Om Moralen innehåller inte bara en allmän teori om vad moral är, utan även många konkreta iakttagelser om olika moraliska och politiska företeelser: om rättvisa, om egendom, om löft en, om storsinthet, om godhet och välvilja, och mycket annat.