Barns röster om våld : att tolka och förstå

Barns röster om våld - att tolka och förstå
Bok av Gunilla Dahlkild-Öhman (red.) - Maria Eriksson (red.) - Åsa Källström Cater (red.) - Elisabeth Näsman (red.)
Barn som upplever våld i sin familj är en utsatt grupp. Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld och vart tjugonde barn upplever våld ofta. Under senare år har det växt fram hjälpinsatser för dessa barn och forskning om behandlingsmetoder har ökat. Samtidigt finns det ett stort behov av kunskap. Hur ska barnens utsatthet för våld kunna upptäckas, utredas och dokumenteras som en grund för ett beslutsfattande som tillgodoser barnens behov och tar hänsyn till deras erfarenheter och uppfattningar? I den här boken berörs en rad olika teman: barns tolkningar av våld i sin familj, etiska frågor i forskning om och med barn som upplevt våld, utvärdering av hjälpinsatser riktade till dessa barn och myndighetsinterventioner i barnens liv såsom familjerättsliga processer och bedömningar om ekonomiskt bistånd. Frågor som ställs i boken är om och hur ett rättighets- och ett omsorgsperspektiv på barnen kan förenas. Kan barn som upplever våld i sin familj både skyddas och göras delaktiga? Författarna till denna bok har olika professionell och ämnesmässig bakgrund. De arbetar alla med aktuell forskning om barn som upplever våld i sin familj.