Insikt Biologi 1 Lärobok

Bok av Lena Brynhildsen
Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa en kapitelsammanfattning och utmanas ytterligare. Väcker nyfikenhet och reflektion I böckerna används ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper - de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikter. Lärarhandledning med laborationer och uppgifter Här finns laborationer att göra i klassrummet, begreppsträning, ordlistor, fördjupningsuppgifter samt instuderingsuppgifter. Dessutom finns förslag på mer komplexa uppgifter som kan användas som diskussionsunderlag eller provuppgifter. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med en tydlig koppling till ämnesplanen. Med lärarhandledningens innehåll blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen till varje elev. Insikt Biologi 1 Läroboken inleds med ett kapitel som beskriver vetenskapligt arbetssätt. Det följs av kapitlet Så började det, där grunderna i cellbiologi och evolution läggs. I kapitlet Livets utveckling och historia förklaras evolutionsteorin ingående. Därefter kommer Etologi, Ekologi och Genetik. Genetiken finns även med genomgående i samtliga kapitel, eftersom förståelsen för sambanden mellan det lilla och det stora är viktigt. Ett sammanfattande kapitel om Människan och naturen belyser viktiga framtidsfrågor i en positiv anda. Insikt Biologi 2 Läroboken inleds med en grundlig beskrivning av den eukaryota cellen för att sedan gå vidare till individen och dess olika organ. Växter och svampars livscykel och fysiologi beskrivs också. Frågor om hur arv och livsstil påverkar vår hälsa diskuteras mot bakgrund av de stora folksjukdomarna. I avsnittet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. Boken avslutas med ett kapitel om bioteknik. Kort om INSIKT * Insikt är en läromedelsserie för biologi, naturkunskap och bioteknik * Elevnära språk * Håller kvar elevens intresse * Passar bra för självstudier * Lättillgängligt & engagerande * Uppmuntrar till egen reflektion * Förklarar & väcker nyfikenhet * Tydlig koppling mellan smått & stort * Skriven för gy 2011
2 utgåvor
Välj utgåva
Insikt Biologi 1 LärobokSvenska - Pocket
ISBN: 9789127409583
Insikt Biologi 1 Lärobok DigitalSvenska - Okänt
ISBN: 9789127424661
En bra bok som förklara allt i den på ett bra sätt. Boken är enkel att följa med i och det väntar spännande information på varje sida. Stor del av denna bok handlar om kroppen så är du intresserad av hur kroppen funkar kommer du inte bli besviken. Denna boken vänder sig till biologi 2 kursen på gymnasiet och för min del var denna boken väldigt användbar och jag lärde mig mycket efter att jag spenderat timmar med att läsa den