Elevhälsa som främjar lärande

Bok av Ingrid Hylander
I en trivsam lärandemiljö sker lärande. I Ingrid Hylanders bok får läsaren rekommendationer om hur skolors elevhälsa kan utformas för att arbeta förebyggande och främjande. Genom att gå ifrån gamla vanor och istället ta hjälp av teorier, modeller och rutiner, kan skolverksamheten bygga en elevhälsa som gör skolmiljön trivsam för alla elever.
Ingrid Hylander och Gunilla Guvå har skrivit en bok om svensk elevhälsa och hur den har utvecklats sedan den nya skollagen beslutades om år 2010. 2011 sjösattes det nya betygssystemet men även andra förändringar infördes i skolan. En sådan förändring var att man nu skulle ha en samlad elevhälsa. Det innebar att alla professioner som tidigare jobbat på var sitt håll med vård, hälsa och specialpedagogiskt stöd, skulle förenas i ett team. Här ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog eller speciallärare.

Enligt de nya direktiven skulle fokus för elevhälsan ligga på att skapa en gemensam helhetssyn för att få till en högre kvalitet på arbetet, för elevernas skull men också för att bättre kunna stötta lärare i deras yrkesutövning. Allas gemensamma mål ska vara att skapa en miljö som gynnar elevernas måluppfyllelse, d.v.s. vilka betyg och kunskaper eleven får med sig när denne lämnar skolan. Forskningen är tydlig med att elevers skolresultat till stor del hänger ihop med måendet. Denne helhetssyn är vad som ska vara det övergripande målet för en samlad elevhälsa.

Författarna menar att det fortfarande finns en hel del utvecklingsarbete som behöver göras. Skolinspektionen har konstaterat att de största bristerna inom svensk skola, på alla nivåer, ofta handlar om kvalitén på elevhälsan. Mycket handlar om organisationen, att skapa förutsättningar för att elevhälsan ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. Samarbetet med lärare fungerar också väldigt olika på olika skolor. Där handlar det ofta om vilka förväntningar lärare kan tänkas ha på vad och hur elevhälsan ska arbeta. Här har rektorer och huvudmän en hel del att jobba med, då de är ansvariga för att elevhälsan fungerar.

Boken är avsedd för personal som arbetar inom elevhälsan, men även för lärare, rektorer och huvudmän. Boken ingår ofta i kurslitteraturen på specialpedagogsutbildningen och är en bok som verkligen behövs, då det inte finns så mycket forskning än om hur den samlade elevhälsans arbeta utvecklas.