Anestesiologisk omvårdnad

Anestesisykepleie
Bok av Inger Liv Hovind
Den första utgåvan av boken var den första läroboken på svenska som behandlade den specifika omvårdnad som anestesisjuksköterskan utför. Boken har nu genomgått en omfattande revidering, men tonvikten ligger fortfarande på den praktiska tillämpningen. Syftet med Anestesiologisk omvårdnad är att samla och förmedla kunskap som är grundläggande för en anestesisjuksköterska, samtidigt ger boken specialistområdet en gemensam referensram. För att säkerställa att boken täcker de anestesiologiska miljöernas mångfald är olika utbildningsinstitutioner och anestesiavdelningar represen terade, liksom verksamhet vid både större och mindre sjukhus. Anestesiologisk omvårdnad beskriver anestesisjuksköterskans yrkes område och funktioner samt den pre-, intra- och postoperativa omvårdnaden av patienter i alla åldrar vid olika kirurgiska ingrepp. Boken består av 43 kapitel fördelade på fem delar: Anestesisjuksköterskans funktioner och ansvar Grundläggande kompetens Operationspatienten Anestesiologisk omvårdnad av särskilda patientgrupper Anestesiologisk omvårdnad vid olika operationer Anestesiologisk omvårdnad är i första hand anpassad för studenter på avancerad nivå i specialistutbildning, men boken kan också användas av anestesisjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper och av andra yrkesgrupper med intresse för området.
En bok som beskriver den anestesiologiska omvårdnaden på ett adekvat och tydligt sätt så även den som inte är så insatt i den anestesiologiska världen kan förstå! Boken beskriver anestesisjuksköterskans roll och ansvarsområden men även arbetsuppgifterna pre-, intra- och postoperativt. Boken berör även olika typer av operativa ingrepp och olika patientkategorier.