Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28. : Delbetänkande från Utredningen om självkörande fordon på väg

Bok av Näringsdepartementet
Har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.Utredaren bedömer att:De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg.För att försöksverksamheten ska kunna genomföras under ordnade former föreslås att verksamheten ska regleras i en särskild lag. För att beviljas tillstånd till försöks-verksamheten ska den som ansöker om tillstånd - testorganisationen - uppfylla särskilda krav. För att säkerställa att regelverket för försöksverksamhet med själv-körande fordon på väg följs ska Transportstyrelsen utöva tillsyn över försöksverksamheten.När fordonet är i självkörande läge ska det straffrättsliga ansvaret bäras av den som har ansökt om tillstånd.Det nuvarande regelverket för ersättning vid trafikskada är sådant att det går att tillämpa på alla nivåer av självkörande fordon.I försökslagstiftningen behöver nya regler för kameraövervakning införas.Det inte är möjligt att i försökslagstiftningen ställa krav på infrastrukturen i samband med olika försök.Det inte behövs några ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra försök med självkörande fordon på samtliga automatiseringsnivåer. Särskild utredare: Jonas Bjelfvenstam.
Billig proffesionell och mycket intressant bok som vänder sig till teknikintresserade och till bil/ fordons entusiaster. Läs om framtiden och vad som väntar. Dessutom en ljus skildring av framtiden och tekniken.