Flerspråkighet som resurs

Bok av Andreas Fejes
Flerspråkighet som resurs baseras på forskning från ett stort antal forskare. Den beskriver flerspråkiga barns lärandeprocess och hur deras språkkunskaper kan användas som en resurs vid lärande och i andra sammanhang. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare samt personer som arbetar med att utveckla utbildningen och lärandeprocessen för flerspråkiga elever.
Boken handlar om flerspråkiga barn och hur språken lärs in och används. Den beskriver hur de olika språken kan användas på ett värdefullt sätt i skolan och i andra sociala sammanhang. Boken tar även upp begreppet "translanguaging" som i princip innebär hur flerspråkiga elevers lärande kan stöttas. Den tar även upp teorier om andraspråksutveckling vilket är väldigt lärorikt.

Boken riktar sig i första hand till lärare och blivande lärare, men den är även intressant för föräldrar till flerspråkiga barn och skolledare. Flerspråkiga barn har ofta en stor rikedom av sina kunskaper, men i skolan kan det dyka upp svårigheter. Denna bok är teoretisk och bygger på omfattande forskning. Ovärderlig för den som vill lära sig mer om flerspråkighet hos barn.