Vad hände på vägen till Jerusalem?

Bok av Lena Einhorn
Går det att hitta sanna historiska berättelser i Gamla testamentet? Lena Einhorn har jämfört Bibelns berättelser med historiska vittnesmål från tiden då de ska ha utspelat sig. Har Egypten någonsin styrts av en man vid namn Josef? Var fanns Mose, Aron och de stora kungarna Saul, David och Salomo? Under ytan finns svaren.
I ”Vad hände på vägen till Jerusalem?” bjuder Lena Einhorn på en ingående och detaljerad genomgång av årtusenden av historia för att finna svaret på frågorna om judendomens och det judiska folkets egentliga ursprung. Utgångspunkten är - nästan med nödvändighet - Gamla Testamentet och stridsfrågan om dess historiska korrekthet.

Redan i ett tidigt skede av sin berättelse uttrycker Lena Einhorn uppfattningen att sanningen nog inte ligger i någon av de två etablerade, extrema motpolerna: d v s den att GT utgör en källa till historisk sanning respektive den att det i princip är att betrakta som en sagobok. Med hjälp av talrika källor såväl i såväl de religiösa urkunderna som i världsliga källor från de äldre historiska epokerna bygger hon omsorgsfullt upp en bild av en ”gyllene medelväg” som åtminstone för mig framstår som fullt möjlig - rentav trolig.

Den rika floran av hebreiska och egyptiska namn på platser, människor och gudar blir ibland förvirrande, men berättelsen är uppbyggd på ett sådant sätt att de termer som är nödvändiga för att förstå helheten sätts in i sitt sammanhang vid upprepade tillfällen. Bland de mest spännande resonemangen är de om hur gudarna Baal och Set hänger ihop med varandra ... och kanske med ett par till.

Mynnar boken då ut i att Lena Einhorn har funnit den kompletta sanningen och att hon lägger fram ovedersägliga bevis som ingen kan tolka på något annat sätt än det hon gör? Nej, inte alls - och det påstår hon inte heller. Tvärtom framhåller hon det omöjliga i att uppnå exakt kunskap om sådant som skedde i gammaltestamentlig tid. Allt hon gör är att presentera en möjlig teori. Hon gör det dock väldigt bra. Den är spännande, väl underbygd och tankeväckande.