Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Bok av Mia Heikkilä
Boken handlar om att skapa lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om man är född som flicka eller som pojke. Att på olika sätt främja jämställdhet är varje förskolas och skolas ansvar. För att arbeta med jämställdhet i förskolan och skolan, måste man börja med att se genus och utforska vilka mönster som finns i organisationen, i barngrupperna och i klassrummet. Läs mer Boken analyserar utifrån aktuell forskning och erfarenhet hur genus och jämställdhet fungerar i förskolan och skolan. Författaren beskriver hur man kan arbeta systematiskt och hållbart med jämställdhet i organisationen. Här får förskollärare och lärare också handfasta modeller för att i den egna undervisningen kunna skapa lika förutsättningar för alla barns och elevers kunskapsutveckling. Oavsett kön. Den vänder sig till studenter på lärarutbildningar och till verksamma pedagoger, förskollärare och lärare men också till rektorer och förskolechefer. Om författarna Mia Heikkilä är forskare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och har varit jämställdhetsexpert på Skolverket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom genus- och jämställdhetsområdet. - Ett stort hinder på vägen mot förändring är lärares omedvetenhet. Många lärare jag möter säger att de behandlar alla lika men det är en omöjlighet och om man tror det så skapar man ett låst läge. Lärare måste börja våga se att genus alltid spelar roll och fundera över vilken betydelse det har för deras egen didaktik, menar Mia Heikkilä.