Efter antibiotika : om smitta i en ny tid

Bok av Nik Brown Henrik Loodin Lars Nordgren Katarina Hedin Jonas Wrigstad Maria Wemrell Anna Tunlid Raquel Perez Linda Nyberg Juan Merlo Cecilia Lenander Rachel Irwin Krsitofer Hansson Stinne Glasdam Fredrik Brounéus Daniel Persson Kristofer Hansson
Är vi på väg mot en framtid utan antibiotika? Vad innebär i så fall denna postantibiotiska framtid för mänskligheten? Antibiotikaresistens är en av vår tids mest akuta samhällsutmaningar. I vissa länder finns redan bakterier som står emot nästan all antibiotika, och globalt sett orsakar resistensen hundratusentals dödsfall årligen. Problemen ökar också i Sverige, där vår moderna sjukvård bygger på att vi har tillgång till effektiv antibiotika. I en framtid utan antibiotika behöver vi förändra våra samhällen i grunden, och hitta nya sätt att resa, bygga, bo, arbeta och umgås. I den tvärvetenskapliga antologin Efter Antibiotika: Om smitta i en ny tid diskuterar forskare hur människans framtid utan antibiotika skulle kunna te sig, med utgångspunkt i frågor som rör medicin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur. Bidragen utforskar hur vårt förhållande till antibiotika ser ut idag och diskuterar möjliga vägar till en framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, infektioner och socialt liv.
Den här boken borde alla läsa. För sin egen skull och andras. Boken är 116 sidor och lättläst även för personer som inte är verksamma inom vård. Texten är lätt att hänga med i. Ett tips är att läsa sista sidorna först så man ser vilket område författaren är verksam inom. Det finns inga referenser angivna men jag tror boken finns i en längre version där de är uppskriva.

Bokens olika kapitel är skrivna av personer som är verksamma inom olika områden som t ex apotekare, omvårdnad, etnologi, arkitektur, antropologi och folkhälsovetenskap. Boken handlar om antibiotikaresistens och hur det påverkar samhällen i stor utsträckning. Vi får läsa om bland annat antibiotikans historia, samhällets ekonomiska påverkan till följd av resistens, hur arkitektur bör utformas för att minska risken för smitta och hur det ser ut i världen idag där problem förkommer både med resistens och infektioner till följd av brist på antibiotika.

Texten drar paralleller till den pågående pandemin i det avseendet hur samhället påverkas och en beteendeförändring är nödvändig. Boken innehåller även kapitel med tänkbara framtidsscenarion. Det kapitel som gjorde störst intryck på mig var när texten först handlade om en flicka från Zambia som är smittad med ESBL-CARBA och sen en text om när en flicka från Sverige blir smittad med samma multiresistenta bakterie. Skillnaden i vård och efterspelet fick ögonen att tåras.