Introduktion till Lågaffektivt bemötande

Kort & godt om low arousal
Bok av Bo Hejlskov Elvén
Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt och metod vid beteendeproblem. Båda gås igenom i denna boken, men på ett enklare sätt än i Bos andra böcker. Boken vänder sig till personal inom vård, omsorg och skola som vill ha kärnan i Lågaffektivt bemötande. Den är kort och lättläst. Den lämpar sig därför som diskussionsunderlag i personalgrupper och vid implementering av Lågaffektivt bemötande i verksamheter.
Boken handlar om lågeffektivt bemötande, som är en metod för hantering av beteendeproblem. Den ger en introduktion för hur du kan bemöta och hantera andra människor med beteendeproblem. I boken finns även råd om hur du skulle kunna hantera svåra situationer. Där finns även en förklaring för hur du efteråt kan reflektera kring situationen och då eventuellt underlätta vid nästa kaossituation och då skapa en vardag som blir lättare och eventuellt fungerar.
Det finns bra och tydliga exempel på kaossituationer i boken. Den vänder sig till föräldrar, de som jobbar inom skolan , vård och omsorg.
Jag tycker att boken är lättläst och tydlig. Vilket gör att det blir enklare att förstå.